Máy tạo mã vạch hàng loạt

Dữ liệu mã vạch hàng loạt (Tạo mã vạch trên mỗi dòng)
thí dụ:

thông thoáng

Online-Barcode.com
Change to English?